Podpůrná opatření

WP_pruh

V naší škole se vzdělávají také žáci s rozlišnými speciálními vzdělávacími potřebami. Snažíme se podporovat také žáky z odlišného kulturního prostředí i z odlišných životních podmínek. Při vzdělávání těchto žáků spolupracujeme s PPP v Jindřichově Hradci, v Dačicích a s SPC v Českých Budějovicích.

Zákon stanoví pět stupňů podpůrných opatření. Škola poskytuje 1. stupeň podpůrných opatření i bez konzultace a rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Ve škole působí výchovný poradce a společně s vyučujícími se podílí na podpoře vzdělávání těmto žákům. Podpůrná opatření 2. až 5. stupně neurčuje škola, ale školské poradenské zařízení (PPP, SPC). Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. PPP a SPC stanoví žákovi konkrétní podpůrné opatření, které odpovídá konkrétnímu stupni podpory. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je nutný vždy písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka.

Podpůrná opatření spočívají v

  • Poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení
  • Úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů
  • Úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončení školní docházky
  • Použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebních pomůcek
  • Vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
  • Využití asistenta pedagoga

(stáhnout jako PDF)