Přijímací řízení

WP_pruh

Informace k volbě povolání, přijímací řízení na střední školy

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:

 • Sjednocení termínu pro odevzdání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů bez talentové zkoušky na 1. března v prvním kole přijímacího řízení
 • Konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou pro všechny formy vzdělávání
 • Jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro ZV
 • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány středním školám

V platnosti zůstávají v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů zveřejní střední škola na seznamu přijatých uchazečů na svých internetových stránkách. V případě, že není uchazeč přijat, střední škola zasílá písemné rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 22. dubna. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrdí uchazeč zájem o studium do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí prostřednictvím zápisového lístku, který vydává základní škola. Zápisový lístek uplatní uchazeč jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. V případě, že je jeho odvolání úspěšné a taktéž v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do ostatních oborů vzdělávání.

Přijímací řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou:

 • 2 přihlášky
 • Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 11.2016
 • Zveřejnění kritérií přijímacího řízení na SŠ – leden 2017
 • Talentové zkoušky – leden 2017
 • V případě přijetí možnost podání 2 přihlášek do ostatních oborů

Základní informace o státních přijímacích zkouškách

Přijímací zkoušky do oborů bez talentové zkoušky se konají pro první kolo v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna.

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány pro Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy agenturou CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Ačkoliv je didaktický test v rámci státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel střední školy povinen zveřejnit do ledna 2017. Hledejte nejčastěji na webových stránkách vybrané školy.

Termíny talentových zkoušek pro umělecké školy jsou stanoveny na období od 2.1.2017 do 15.1.2017 a konzervatoří  na období od 15.1.2017 do 31.1.2017.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro čtyřleté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír, žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Zápisové lístky

 • Vydává základní škola
 • Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí (zveřejnění rozhodnutí)
 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání nebo v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky)

Vydání zápisových lístků

Vydání zápisových lístků do oborů s talentovou zkouškou se uskuteční  ve středu 16.11.2016

Vydání zápisových lístků do ostatních oborů vzdělávání se uskuteční  ve středu 15.2.2017

Odvolací řízení:

Ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy

Další kola přijímacího řízení

 • Počet kol přijímacího řízení není omezen
 • Zcela v režii střední školy
 • Neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola
 • SŠ zveřejní ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup

Kde můžete získat informace k výběru střední školy?

 1. Atlas školství (žáci si ho mohou zapůjčit ve škole), www. atlasskolstvi.cz
 2. Kam na školu – vydává Národní ústav odborného vzdělávání
 3. Propagační letáky a brožury – ve škole
 4. Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří
 5. Návštěvou veletrhu vzdělávání – Burza škol v Jindřichově Hradci 6.10.2016
 6. Schůzka s výchovnou poradkyní 16.11.2016 (třídní schůzky od 16.00 hod)
  (kdykoli po domluvě)
 7. Na webových stránkách středních škol

Užitečné odkazy

portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhc/informace_pro_zaky_zs__skoly_obory_
www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html
www.uiv.cz
www.msmt.cz
www.scio.cz
www.infoabsolvent.cz

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Termín Aktivita
do 30. září 2016 Ministerstvo do 30. září předchozího kalendářního roku stanoví termín pro konání jednotných zkoušek podle §60c odst.1 školského zákona.
do 31. října 2016 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
do 30. listopadu 2016 Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.
od 2. do 15. ledna 2017 Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.
od 2. ledna

do 15. února 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 20. ledna 2017 Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky s výjimkou Gymnázií se sportovní přípravou.
od 15. do 31. ledna 2017 Talentové zkoušky v konzervatořích.
do 31. ledna 2017 Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).
do 20. února 2017 Zaslání sdělení o výsledku talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
do 1. března 2017 Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.
od 12. do 28. dubna 2017 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
od 22. do 30. dubna 2017 Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.
12. dubna 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle §60c odst.1 školského zákona).
18. dubna 2017 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle §60c odst.1 školského zákona).
19. dubna 2017 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia (stanoven podle §60c odst.1 školského zákona.
20. dubna 2017 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií (stanoven podle §60c odst.1 školského zákona)
11. května 2017 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.
12. května 2017 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Další informace přijímacího řízení a profesní orientace Vám budu postupně posílat po dětech a zveřejňovat na těchto místech.

Přeji Vám i Vašim dětem hodně štěstí při výběru střední školy.

Mgr. Jana Cvrčková, výchovná poradkyně

(stáhnout jako PDF)