Přijímací řízení 2020

WP_pruh

Informace k volbě povolání, přijímací řízení na střední školy

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V platnosti zůstávají v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů zveřejní střední škola na seznamu přijatých uchazečů na svých internetových stránkách. V případě, že není uchazeč přijat, střední škola zasílá písemné rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 22. dubna. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrdí uchazeč zájem o studium do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí prostřednictvím zápisového lístku, který vydává základní škola. Zápisový lístek uplatní uchazeč jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. V případě, že je jeho odvolání úspěšné a taktéž v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do ostatních oborů vzdělávání.

Přijímací řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou:

 • 2 přihlášky
 • Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 30.11.2019
 • Zveřejnění kritérií přijímacího řízení na SŠ – leden 2020
 • Talentové zkoušky – leden 2020
 • V případě přijetí možnost podání 2 přihlášek do ostatních oborů

Základní informace o státních přijímacích zkouškách

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány pro Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy agenturou CERMAT. Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Ačkoliv je didaktický test v rámci státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel střední školy povinen zveřejnit do ledna 2020. Hledejte nejčastěji na webových stránkách vybrané školy.

Státní přijímací zkoušky 2020

Testování proběhne v roce 2020 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizování ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro uchazeče o čtyřletá studia. První a druhý náhradní termín je určen pro všechny obory vzdělávání

Termíny přijímacích zkoušek:

První řádný termín – čtyřleté obory                                14. dubna 2020

První řádný termín – šestileté a osmileté obory             16. dubna 2020

Druhý řádný termín – čtyřleté obory                               15. dubna 2020

Druhý řádný termín – šestileté a osmileté obory           17. dubna 2019

 

Náhradní termíny

První termín                                                                    13. května 2019

Druhý termín                                                                   14. května 2019

Tyto termíny se nevztahují na obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou a obory vzdělávání s výučním listem. Dále se netýkají uměleckých škol a konzervatoří, kde se od 2.1.2020 do 31.1.2020 konají talentové zkoušky.

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro čtyřleté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír, žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Zápisové lístky

 • Vydává základní škola
 • Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí (zveřejnění rozhodnutí)
 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání nebo v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky)

Vydání zápisových lístků

Vydání zápisových lístků do oborů s talentovou zkouškou se uskuteční  ve středu 20.11.2019

Vydání zápisových lístků do ostatních oborů vzdělávání se uskuteční  ve středu 11.3.2020

Odvolací řízení:

Ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy

Další kola přijímacího řízení

 • Počet kol přijímacího řízení není omezen
 • Zcela v režii střední školy
 • Neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola
 • SŠ zveřejní ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup

Kde můžete získat informace k výběru střední školy?

 1. Atlas školství (žáci si ho mohou zapůjčit ve škole), www. atlasskolstvi.cz
 2. Kam na školu – vydává Národní ústav odborného vzdělávání
 3. Propagační letáky a brožury –  ve škole
 4. Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří
 5. Návštěvou veletrhu vzdělávání – Burza škol v Jindřichově Hradci 3.10.2019
 6. Schůzka s výchovnou poradkyní 19.11.2019 (třídní schůzky od 16.00 hod)
 7. Na webových stránkách středních škol

 

Užitečné odkazy

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html
www.uiv.cz
www.msmt.cz
www.scio.cz
www.poskole.cz
www.skolaonline.cz
www.infoabsolvent.cz

Další informace přijímacího řízení a profesní orientace Vám budu postupně posílat po dětech a zveřejňovat na těchto místech.

Přeji Vám i Vašim dětem hodně štěstí při výběru střední školy.

Mgr. Jana Cvrčková, výchovná poradkyně

(stáhnout jako PDF)