Přijímací řízení 2024

WP_pruh

Informace pro řízení 2024 ZDE

Informace k volbě povolání, přijímací řízení
na střední školy

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V platnosti zůstávají v prvním kole přijímacího řízení dvě přihlášky. Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů zveřejní střední škola na seznamu přijatých uchazečů na svých internetových stránkách. V případě, že není uchazeč přijat, střední škola zasílá písemné rozhodnutí o nepřijetí nejdříve 22. dubna. Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení potvrdí uchazeč zájem o studium do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí prostřednictvím zápisového lístku, který vydává základní škola. Zápisový lístek uplatní uchazeč jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. V případě, že je jeho odvolání úspěšné a taktéž v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do ostatních oborů vzdělávání.


Přijímací řízení do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou:


2
přihlášky
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení na SŠ – do 31. 10. 2022
Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání do 30.11.2022
Talentové zkoušky – 2. – 15. leden 2023
V případě přijetí možnost podání 2 přihlášek do ostatních oborů

Základní informace o státních přijímacích zkouškách

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány pro Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy agenturou CERMAT.
Od školního roku 2016/2017 je předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Ačkoliv je didaktický test v rámci státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých školách lišit. Ředitelé škol dle svého uvážení mohou dále doplnit kritéria přijímacího řízení, např. o pohovor, účast žáka na soutěžích či další testy. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení je ředitel střední školy povinen zveřejnit do ledna 2023. Hledejte nejčastěji na webových stránkách vybrané školy.

Státní přijímací zkoušky 2023

Testování proběhne v roce 2023 na všech studijních oborech zakončených maturitní zkouškou. Vlastní testování bude realizování ve dvou řádných termínech. Oba termíny testů budou probíhat ve dvou různých dnech: jeden den pro uchazeče o přijetí na šestiletá a osmiletá gymnázia a jiný den pro uchazeče o čtyřletá studia. První a druhý náhradní  termín je určen pro všechny obory vzdělávání

Termíny přijímacích zkoušek:

První řádný termín – čtyřleté obory                                        13. dubna 2023

Druhy řádný termín – čtyřleté obory                                       14. dubna 2023

První řádný termín šestileté a osmileté obory                       17. dubna 2023

Druhý řádný termín – šestileté a osmileté obory                    18. dubna 2023

Náhradní termíny

První termín
10. května 2023

Druhý termín
11. května 2023

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury a matematiky, a to v provedení pro čtyřleté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek. Testování proběhne metodou tužka – papír, žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Zápisové lístky

 Vydává základní škola
Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů od oznámení o přijetí (zveřejnění rozhodnutí)
Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání nebo v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělávání bez talentové zkoušky)

Vydání zápisových lístků

Vydání zápisových lístků do oborů s talentovou zkouškou se uskuteční v pátek 18.11.2022

Vydání zápisových lístků do ostatních oborů vzdělávání se uskuteční v pátek 10.3.2023

Odvolací řízení:
Ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení
rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy

Další kola přijímacího řízení

Počet kol přijímacího řízení není omezen
Zcela v režii střední školy
Neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola
SŠ zveřejní ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup

Kde můžete získat informace k výběru střední školy?
1.   Atlas školství (žáci si ho mohou zapůjčit ve škole), www. atlasskolstvi.cz
2.  Kam na školu – vydává Národní ústav odborného vzdělávání
3.   Propagační letáky a brožury – ve škole
4.   Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří
5.   Návštěvou veletrhu vzdělávání – Burza škol v Jindřichově Hradci
6
.   Schůzka s výchovnou poradkyní 16. 11. 2022 (třídní schůzky od 15.30 hod)
7.   Na webových stránkách středních škol 

Užitečné odkazy

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

www.uiv.cz

www.msmt.cz 

www.scio.cz


www.poskole.cz


www.skolaonline.cz


www.infoabsolvent.cz

Další informace přijímacího řízení a profesní orientace Vám budu postupně posílat po dětech a zveřejňovat na těchto místech.

Přeji Vám i Vašim dětem hodně štěstí při výběru střední školy.

Mgr. Jana Cvrčková, výchovná poradkyně

 (stáhnout jako PDF)