školní jídelnazákladní škola

Zahájení šk. roku 2021/2022


Zahájení školního roku 2021/2022
(Pokyny pro ZŠ jako PDF ZDE)
Základní informace
Školní rok začíná ve středu 1. září, kdy také proběhne testování žáků antigenními testy. Od čtvrtka 2. září se bude vyučovat podle rozvrhu pro školní rok 2021/2022.
Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
Obědy se budou vydávat od 11.25 hod. podle připraveného harmonogramu.  V jídelně budou dodržovány předepsané hygienické zásady.
Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. (tzn. respirátor FFP2, žáci mohou mít chirurgickou roušku)
Vstup cizích osob a rodičů bude omezen pouze na předem domluvené schůzky.
Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. Budou použity neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (Genrui BioTech). Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, mohou si přinést vlastní test ze slin, který je na seznamu MZ.
V případě testování žáků 2. – 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce, nebo jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasí). Testování žáků s asistencí bude probíhat v tělocvičně. Použijte, prosím, zadní vstup ze školního dvora. Zahájení testování od 7.15 hod.
Testování žáků 1. ročníku proběhne 1. září ve třídě po zahájení. Abychom dodrželi hygienická opatření je nutné, aby žáky 1. ročníku první den doprovázel jeden (maximálně dva) dospělí.
Testování nepodstupují žáci, kteří splní tyto podmínky:
jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování
jsou po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
ti, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
Informace žáci doloží buď dokladem v listinné podobě, nebo v mobilním telefonu.
Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc, nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy,
nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.
Tato opatření platí do 10. září.
Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf
Technická poznámka: výše uvedené rozhodnutí zdravmini je soudně napadnuto s požadavkem na jeho zrušení z důvodu nezákonnosti