První den školy; hygienická pravidla

Oznámení pro rodiče prvňáků

 • Dne 1. září bude rodičům žáků 1. ročníku dovolen doprovod dětí do třídy a účast na zahájení jejich školní docházky.
 • Vstup rodičů do budovy bude umožněn pouze s rouškou. Zvažte svůj aktuální zdravotní stav, případně návštěvu školy zcela vynechejte.
 • Upozorňujeme, že v dalších dnech nebude vstup rodičů do budovy (doprovod dítěte) možný.
  Děkujeme za pochopení.

Provoz školy a školní družiny ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních školní družiny.
 • Při zahájení školního roku třídní učitelé aktualizují kontakty žáků a jejich zákonných zástupců (telefonní čísla a e-maily), vedení školy zaktualizuje kontakty všech zaměstnanců školy.
 • Třídní učitelé při zahájení školního roku poučí žáky o školou stanovených hygienických a protiepidemických opatřeních. Toto opatření pak podle potřeby opakují během výuky, třídnických hodin apod. Třídní učitelé o těchto opatřeních také informují bez zbytečných odkladů zákonné zástupce žáků.
 • Žáci jsou poučováni o tom, že je zakázáno odkládat do poliček v lavicích jídlo a použité kapesníky. (Každý žák by měl být z domova preventivně vybaven alespoň jedním balíčkem papírových kapesníků.)
 • Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, oddělení a hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.
 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy každý provede dezinfekci rukou a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.
 • Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben, šatny a ostatních využívaných prostor školy, na začátku a na konci hodiny provede vyučující intenzivní větrání učebny.
 • Ve škole je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití, případně osoušeči rukou.
 • Při úklidu hygienických zařízení je ve větší míře využíváno dezinfekčních prostředků.
 • Vyprazdňování odpadkových košů se provádí minimálně jednou denně.
 • Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají.
 • Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce).
 • Škola je vybavena čisticími a dezinfekčními prostředky – tak, aby nedošlo k výpadku po spotřebování zásob.

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU

 • Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce, o příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka –tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu, příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • V izolaci pobývá osoba až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem v případě nezletilého žáka. Při péči o nemocného nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy. Prostorem určeným k izolaci je kabinet přírodopisu.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.
 • Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U ŽÁKA NEBO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY

 • V případě výskytu onemocnění Covid-19 škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu.
Příspěvek byl publikován v rubrice mateřská škola, školní družina, školní jídelna, základní škola. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.